vuller English version
Begin » Artikelen » Thema's in gesprekken tussen Hindoes en Christenen » Artikel weergeven 
vuller
"Zodra we persoonlijk de Meester ervaren hebben en weten hoe Hij de eindeloze cyclus van zonde en dood verbrijzeld heeft, ons van onze eigen zondige natuur bevrijd heeft, weten we dat alle dingen mogelijk zijn voor God. Als we dat allergrootste wonder eenmaal hebben beleefd, vallen alle wonderen daarbij in het niet. Dat een arme, rusteloze, onreine, gevallen ziel Gods vergeving kan ontvangen en de vrede van de Meester kan proeven, is het grootste wonder dat er bestaat. "

Sadhu Sundar Singh, een oosterse volgeling van Jezus, 1889-1929
Een Indiase vrouw leest voor uit de bijbel.

 

Uitgebreid zoeken

Inloggen
vuller

Vergelijking tussen Hindoeïsme en Christelijk geloof

Gemaakt op: 7-10-2005 10:29 door A.S. van der Lugt. [ printen | downloaden als .doc ]

Zijn alle godsdiensten gelijk? Wij zeggen als christenen: nee. Veel hindoes zeggen: ja. Dat maakt het onderlinge gesprek lastig. Want wat de één uniek noemt, vindt de ander hetzelfde (alleen met andere woorden). Toch kan een goed gesprek over geloof tussen hindoes en christenen alleen plaatsvinden als we de ander serieus nemen. En dat betekent dat je ieder zelf laat zeggen wie hij is of wat hij gelooft. In het onderstaande proberen wij een eerlijke vergelijking te maken tussen christenen en hindoes op een aantal geloofspunten.

1 Over het Woord van God

Hindoes geloven in de goddelijkheid van de Veda's, die zij beschouwen als de oudste geschriften van de wereld. Zij vereren verder vele andere heilige boeken, onder welke de Bhagavad Gita een bijzondere plaats inneemt. De spreuken en liederen van de Veda's zijn Gods woord en de grondslag van de hindoe dharma, de eeuwige godsdienst zonder begin of einde.

Christenen geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is. Zij aanvaarden deze 66 boeken van het Oude en Nieuwe testament als heilig en betrouwbaar. Zij richten zich in hun leven naar deze geschriften en gronden hun geloof en gedrag erop. Christenen geloven dat de Bijbel door God gebruikt wordt om ook in het heden de gelovigen aan te spreken. De Bijbel bevat alles wat nodig is om God te kennen en verlossing te vinden.

2 Over God

Hindoes geloven in één, alomtegenwoordig allerhoogste Zijn. Dit is zowel in alles aanwezig en gaat boven alles uit, tegelijk schepper en werkelijkheid. God is een kracht die werkzaam is en in alle vormen en onder alle namen aanbeden kan worden. Daarom kun je zeggen dat God zowel persoonlijk als onpersoonlijk is.

Christenen geloven in één God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij is de Schepper die zich onderscheidt van zijn schepping, maar Hij onderhoudt en verzorgt de hele kosmos en alle leven is van Hem afhankelijk. God is geest, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig. Hij is een volkomen wijze, rechtvaardige en goede persoon, die handelt en reageert op de mensen.

3 Over de schepping

Hindoes geloven dat het universum een eindeloze kringloop van schepping, bestaan en ondergang doormaakt. God daalt op aarde neer op plaatsen waar, en in tijden waarin de dienst aan God in verval raakt en goddeloosheid de overhand neemt. Dan wijst Hij weer de goede weg.

Christenen geloven dat het universum geschapen is door de wil van God. Daarna is de schepping bedorven door de ongehoorzaamheid (zonde) van mensen en ligt zij onder de vloek van God. Christenen verwachten bij de wederkomst van Christus een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Die vernieuwde schepping zal niet meer door zonde bedorven worden of ondergaan, maar blijft eeuwig goed.

4 Over de gevolgen van je daden

Hindoes geloven in karma, de wet van oorzaak en gevolg. Zo schept ieder individu zijn eigen lot door zijn gedachten, woorden en daden. Er is geen vergeving van schulden door de inbreng van een ander. De wet van de karma wordt niet gebroken.

Christenen geloven dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun daden. Maar hun inspanningen en daden voldoen niet voor de verlossing. Door Gods genade in Christus worden verloren zondaars verlost van hun schuld en van het eeuwige oordeel over hun gedachten, woorden en daden. God vergeeft op grond van de dood van Christus aan het kruis en zijn opstanding op de derde dag.

5 Over reïncarnatie en eeuwig leven

Hindoes geloven dat de ziel reïncarneert. Zo ontwikkelt zij zich door vele geboorten, totdat al het karma is geboet of beloond en de moksha is bereikt. Dat is de spirituele kennis en bevrijding van de cirkel van geboorten.

Christenen geloven, dat alle mensen éénmaal leven en daarna het oordeel komt. Door de zonde van Adam is de mensheid van God vervreemd. Allen die Gods roeping in geloof aanvaarden ontvangen het eeuwige leven uit genade. Allen die volharden in ongeloof en zonde, worden eeuwig gestraft in de hel.

6 Over de onzichtbare wereld

Hindoes geloven dat goddelijke wezens bestaan in onzichtbare werelden. Door tempeldiensten, rituelen, sanskaars, en ook door persoonlijke devotie leggen mensen contact met deze devas en goden.

Christenen geloven er in de schepping goede en kwade geesten zijn (engelen en demonen). Christenen vereren echter alleen God en staan onder Gods bescherming tegen boze geesten.

7 Over geestelijke leiders

Hindoes geloven dat een meester, die zich spiritueel gerealiseerd heeft, een satguru, belangrijk is om het absolute Al, God, te leren kennen. Daarnaast is persoonlijke discipline, goed gedrag, zuiverheid, pelgrimage, zelfonderzoek en meditatie nodig.

Christenen geloven dat God zichzelf duidelijk geopenbaard heeft in Jezus Christus. Door Gods Geest zijn de Bijbelboeken geschreven, zodat zij alles kunnen weten wat nodig is. Door middel van Bijbelleraars, dominees en andere voorgangers worden christenen geleid in geloof en heiligheid volgens Gods Woord.

8 Over respect voor het leven

Hindoes geloven dat al het leven heilig is, geliefd moet worden en gerespecteerd. Daarom praktiseren zij de geweldloosheid, ahimsa.

Christenen geloven, dat het leven gerespecteerd moet worden, maar dat alles onderworpen is aan de dienst van de Bijbelse liefde en gerechtigheid voor God en de naaste.

9 Over de weg tot verlossing

Hindoes geloven dat geen enkele godsdienst de enige weg tot verlossing onderwijzen kan. Alle wegen zijn aspecten van Gods pure liefde en licht. Alles verdient respect, tolerantie en begrip.

Christenen geloven dat God mens geworden in Jezus Christus. Daarom is Hij het enige pad naar de verlossing. De andere godsdiensten bieden diepe geestelijke en ethische inzichten, maar alleen Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven.
  © 2005-2006 Evangelie & Hindoes. | Grafisch ontwerp: Marjan Geerts | Techniek: Jan Pieter Waagmeester |
Deze pagina is geschreven conform XHTML 1.1. Fout gevonden in deze site? Mail naar de webmaster