Als een hindoe christen wordt…

Wij geloven dat Jezus Christus de enige ware weg tot God is. Wij bidden voor de bekering van alle mensen, ook van hindoes. Het woord bekering heeft een nare klank bij veel mensen, ook bij hindoes. Daarom willen wij graag uitleggen wat wij eronder verstaan. 

Volgen

“Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer: het waren vissers. Jezus zei tegen hen: Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.” Meteen lieten zij hun netten achter en volgden hem.” (Markus 1,16). Bekering heeft te maken met het gaan volgen van een geestelijke leider. In dit voorbeeld gaat het initiatief uit van Jezus en de mensen reageren positief: zij volgen Jezus. In een ander voorbeeld zien we iemand die zoekt naar waarheid: “Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?” (Lukas 10,25). Het antwoord van Jezus bevalt hem niet. Hij volgt Jezus niet.

Vrije keuze

Mensen denken bij het woord ‘bekering’ vaak aan het dwingen of manipuleren van mensen in een zwakke positie, door hen over te halen met de beloften van materiële welvaart. Wij ontkennen niet dat dat in de praktijk gebeurd is en nog gebeurt. Maar dat is niet wat echte bekering inhoudt. Echte bekering is dat iemand uit vrije wil, weloverwogen en van harte besluit Jezus Christus als Heer en Verlosser aan te nemen en hem te volgen als een goeroe voor het leven. Elke religie vraagt om overgave, dat je devotee wordt van de God die je vereert. 

Veranderen

Christenen zijn al eeuwenlang vasthoudend bezig om de naam van Christus aan anderen voor te houden als de weg van ware verlossing. Dat heeft ermee te maken dat wij geloven dat de weg die Jezus wijst echt afwijkt van de wegen die andere geestelijke leiders en verlossers bieden. Jezus wijst niet alleen de weg, maar is die weg in eigen persoon: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven,” zei hij (Johannes 14,6). Wij geloven dat deze weg het beste past bij wat mensen zoeken en nodig hebben. Maar bij het wijzen van de weg past geen dwang, in welke vorm dan ook. We respecteren de eigen keus van mensen, ook al zijn wij ervan overtuigd hoe belangrijk het is de keus voor Christus te maken. In de Bijbel staat “niet door kracht of door geweld, maar door Gods Geest” (Zacharia 4,6). Dat is ook ons motto.

Respect

Misschien krijgt u het gevoel dat wij geen respect hebben voor het Hindoeïsme. We hopen dat lezing  van wat wij op deze website schrijven die gedachte doet verdwijnen. Wij erkennen en bewonderen de wijsheid, inzicht en schoonheid in allerlei zaken van het geloof van de hindoes. In de traditie van het hindoeïsme is diep nagedacht over de werkelijkheid waarin wij leven, is levenskunst ontstaan en zijn waarden bewaard die christenen kunnen gebruiken. Wij geloven dat wij iets kunnen leren van deze manier van leven. Maar op de kernvraag naar God en de weg tot verlossing zien wij een groot verschil.  

Verlossingswegen

Dat verschil is niet te verkleinen door aan te nemen, dat wij het met verschillende woorden over hetzelfde hebben. Geloven in verlossing door genade van God door Jezus Christus en niet op grond van goede werken is iets anders dan geloven in het bereiken van verlichting, ongeacht of je dat nu doet door middel van werken (karma), devotie (bhakti), kennis (jnana) of meditatie (yoga). Wie spreekt over een komend oordeel door Jezus Christus zegt niet hetzelfde als iemand die spreekt over karma en reïncarnatie. Wij geloven in een toekomst waarin mensen voor eeuwig in harmonie met God leven of voor eeuwig van Hem gescheiden zijn. Dat is wat anders dan vele malen terugkeren in een aardse levensvorm voordat de volle verlossing (moksha/nirvana) bereikt wordt.

Combinatie

Wij hopen dus een combinatie van bewondering en afwijzing te laten zien. Dat lijkt ons een benadering, die je respectvol kan noemen. In de contacten die wij door de jaren heen hebben gehad, hebben wij veel hindoes leren waarderen en ook hun respect ondervonden. Het einde van het respect treedt pas daar op als wij elkaar de vrijheid zouden ontzeggen. Wij leven in een vrij land, waarin ieder geloof evenveel ruimte mag krijgen. Maar als je elkaar zo naast elkaar verdraagt, hoeft dat niet te betekenen dat je elkaars geloofsovertuigingen deelt. Ons geloof in Christus verhindert ons alle godsdiensten hetzelfde te waarderen. 

Emancipatie

Wij zien met vreugde de ontwikkeling van het hindoeïsme in Nederland. Als een zwakke, kwetsbare positie van de Hindoestanen afneemt en zij zich zelfbewuster organiseren, dan zullen de gesprekken tussen christenen en hindoes in Nederland meer over de kern gaan. Dan wordt het gevaar van machtsmisbruik en manipulatie minder. We hopen mee te werken aan een goed en duidelijk gespreksklimaat tussen christenen en hindoes. 

 

Moge God u zegenen.